شرکت بزرگ اورژانس آسانسور با توان بالای مالی وپشتوانه علمی و تجربی خود توانسته است به بیش از هزار مشترک مسکونی صدها مشترک تجاری و ده ها مشترک بیمارستانی و کلینیکی و..‌. خدمات رسانی کند و باعنایت پروردگار توانسته ایم رضایت تمام مشریان را جلب نماییم که بازتاب این موضوع در نظرات مشتریان مشهود می باشد.

در همین راستا طی این مدت سعی بر این داشته ایم که با نظارت دقیق بر کارمندان و سرویسکاران تمام رفتارها و تمامی برخوردها ی این عزیزان را با مشتریان گرامی را زیر ذره بین تیزبین بازرسین شرکت قرار داده ایم تا رضایت مشتریان را به طور صد درصد جلب نماییم.

بخش گزینش و استخدام شرکت بزرگ اورژانس آسانسور باگزینش چند مرحله ای برای استخدام سعی براین داشته است که تمام کارمندان و سرویسکاران در سمت خود از کارشناسان زبده و کارآمد و همچنین جوانان این مرزو بوم باشند.