اخذ تاییده استاندارد

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان ملی استاندارد هر آسانسور بعد از نصب لازم است توسط مهندسین شریف و درستکار و تحصیل کرده شرکت های بازرسی آسانسور بازدید شود و در صورت نصب درست تاییده ای را سازمان ملی استاندارد صادر می نمایید و این پروسه توسط شرکت های دارای طراحی و مونتاژ دار انجام خواهد گرفت.

استانداردهای ادواری

تمامی آسانسورها به علت سهل انگاری و بی توجهی بعضی از مسئولین آنها (مدیران ساختمان و سرویسکاران و یاهرشخص مرتبط)امکان دارد بعد از یکسال دارای عیوبی شود که این عزیزان برای رفع این ایرادها هم تلاشی نکنند و باز با سهل انگاری باعث حادثه ای جانی و مالی شوند طبق مستندات گذشته و بررسی آنها دیده شده که آسانسور های سازمان ملی استاندارد هم مستثنی از این قضیه نبوده اند و با مشاهده شدن این موضوعات فوق العاده خطرناک مسئولین محترم مربوطه بنارابراین گذاشته اند که سالی یک بار از شرکت های بازرسی و تحت عنوان استاندرارد ادواری از آسانسور های که قبلا نصب شده اند بازرسی انجام شود و در صورت نداشتن مشکل تاییده مجدد صادر گردد.