جنرال سرویس

عبارت است از چک کردن یک به یک پیچ ها و مهره های تمامی چاله موتورخانه کابین و تمامی متعلقات و قطعات آسانسور و رفع تمامی عیوبی که در آسانسور به وجود آمده است. همچنین نظافت تمام مکان های مربوط به آسانسور،روغن کاری، تعویض روِغن موتور،روغن سیم بکسل و نظافت تابلو موتورخانه می باشد.

البته جنرال سرویس برای آسانسور های می باشد که باشرکت بزرگ اورژانس آسانسور در قرار داد نمی باشند و به هر دلیل شرکت بزرگ اورژانس آسانسور یا مدیران آن ساختمان دلایلی برای عدم عقد قرار داد دارند و در پایان این جنرال سرویس قرار دادی مبنی بر ارئه سرویس و نگهداری بسته نخواهد شد و مشکلات بعدی به شرکت بزرگ اورژانس آسانسور ارتباطی نخواهد داشت.