رفع خرابی

رفع خرابی عبارت است از:

راه اندازی آسانسورهای متوقف شده به هر علت در بهترین زمان ممکن و به صورت صحیح(پل نکردن و از مدار خارج نکردن ملزومات و سری ایمنی ها)زیرا سریع ترین زمان قطعا سریع ترین زمان نیست زیرا امکان دارد در صورت عجله و انجام کار با استرس اشکال و خرابی به صورت کامل رفع نشده و تکرار شده و اشکال بعدی و خطرناکتر پیش بیاید. پس از شما دوست عزیز خواهشمندیم درصورت بروز عیب و ایرادی در آسانسور هیچگونه عجله نفرمایید و اجازه فرمایید در کمال آرامش و با خیال راحت تمامی خطرات رفع و عیوب گرفته شود. ضمنالازم به توضیح است در خارج ازساعات اداری درخواست سرویس نفرمایید به دلیل اینکه در خارج از ساعات اداری قطعا تکنسین ها به علت کار زیاد خسته شده و فقط قصد دارند کار را سریع تر اجام داده و به محل استراحت خود برگردند و این چیزی نیست که مورد قبول شما و شرکت بزرگ اورژانس آسانسور باشد.

لذا لطفا باصبر و حوصله هم کار خود را به درستی پیش ببرید و هم ما را در مدیریت صحیح امور خرابی ها یاری فرمایید.

با تشکر مدیر فنی امور خرابی ها