سرویس ویژه

سرویس ویژه عبارت است از شرایط خاصی که مشتری درخواست می نماید و طبق شرایط خاص مشتری قرار داد تکظیم می شود.

به عنوان مثال در یک ساختمان با پنج توقف تمام امور :

۱.خرید بیمه

۲.هزینه سرویس یک سال

۳. هزینه تعویض روغن موتور

۴.هزینه روغن سیم بکسل

۵.هزینه یک سال روغن برای روانکاری ریل ها

۶.سرویس کامل over hal

به طور کلی برای شرایط ویژه و خاص مشتری فقط در همان زمان بستگی به قیمتهای روز میتوان قیمت صادر کرد.

شرایط خاص بیمارستانها، مکان های عمومی، مکان های امنیتی و آسانسور های که نیاز به نیروی مقیم دارند.