بیمه آسانسور

هرگونه خسارات مالی و جانی وارده به هر فردی (اعم از ساکن یا میهمان ساختمان یا هرشخصی که) ازاسانسورهای مربوط به ساختمان(تمامیه گروهای ساختمان)  مسولیت جبران خسارات وارد شده به اشخاص به عهده ی دارندگان ان وسیله می باشد و به دلیل انتخاب شخصی به عنوان مدیریت ساختمان قسمتی از مسئولیت جبران خسارات برعهده ی این شخص خواهد بود.لذا بر همین اساس شرکت بزرگ اورژانس آسانسور به تمامی مدیران ساختمان ها اکیدا توصیه می نماید مسولیت خود را دربرابر اینگونه خسارات پیش بینی نشده هرچه سریع تر بیمه کنند و برای دریافت مشاوره در این خصوص حتما از مشاوران کاربلد استفاده نمایند.

در همین راستا لازم به توضیح است که شرکت بزرگ اورژانس آسانسور به تصمیم هیئت مدیره این شرکت با هیچ یک از گروهای ساختمانی بدون بیمه قرار دادنخواهد بست و موضوع در تمامیه قرار دادها اورده شده است